Limited Şirket Nedir? Limited Şirketin Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Limited Şirket Nedir? Limited Şirketin Kuruluş Aşamaları Nelerdir?

Limited Şirketler Türk Ticaret Kanunu’nun 573. maddesinde tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre, Limited Şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulmaktadır; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşmaktadır. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Fakat Limited Şirket kural olarak malvarlığı ile sorumlu olsa dahi Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun’un 35. maddesi gereğince şirketin kısmen veya tamamen tahsil edilemeyen kamu alacaklarından ortaklar malvarlıkları ile doğrudan doğruya sorumludurlar. Limited Şirket ortaklarının payları herkesin hakkını gösterecek şekilde belirli ve eşit paylaştırılmaktadır. Her bir pay 25 TL ve 25 TL’nin katları şeklindedir. Emek ya da ticari itibar sermaye şeklinde ortaya konulamamaktadır. Limited Şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilmektedir.

Yine, Kanunumuzun 580. maddesi ile Limited Şirketlerin kurulması için var olması gereken esas sermaye miktarı da hüküm altına alınmaktadır. Bu hükme göre; “Limited Şirketin esas sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır. Bu maddede yazılı en az tutar, Cumhurbaşkanınca on katına kadar artırılabilir.” denilmektedir. Üzerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamamaktadır.

Limited Şirket ortaklarına bakılacak olduğunda, ortakların sayısı elliyi aşamamaktadır. Limited Şirketin ortakları tüzel veya gerçek kişi olabilir. Tüzel kişiler kamu tüzel kişisi olabileceği gibi özel hukuk tüzel kişisi de olabilir. Fakat Limited Şirketler her alanda faaliyet gösterememektedir. Limited Şirketler bankacılık, sigortacılık, umumi mağaza işletmeciliği, finansman ve faktoring, bağımsız denetleme ve finansal kiralama faaliyetleri gösterememektedirler.

Ayrıca, ortak sayısı bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir. Şirket, tek ortağının kendisinin olacağı bir şirkete dönüşeceği sonucunu doğuracak şekilde esas sermaye payını iktisap edemez.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited Şirket kuruluşunu birkaç madde ile özetlemek gerekir ise;

 • Şirket kuruluşu için gerekli belgelerin toplanması,
 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması,
 • Vergi ve banka süreçleri,
 • Ticaret siciline kaydolma,
 • Beyanname ve bir muhasebeci ile anlaşılacak ise vekalet aşaması,
 • Vergi dairesi bildirimi,
 • Oda ve belediye işlemleri.

Limited Şirket Kurarken Gerekli Belgeler

 • Ortakların her biri için kimlik fotokopisi, vesikalık fotoğraf ve iki adet ikametgâh belgesi,
 • Şirketin kurulacağı işyerine ait kira sözleşmesi (home ofis ise evinize ait kira sözleşmesi veya tapu fotokopisi),
 • Şirket unvanını belirten şirket kuruluş bildirim formu ve şirket ana sözleşmesi,
 • Ortakların paylarını ve sermaye oranlarını gösteren evrak,
 • Belirlenen toplam sermaye tutarını gösteren evrak,
 • Şirket temsilcisini gösteren belge,
 • Oda kayıt beyannameleri.

Gerekli belgeler toplandıktan sonra şirket ana sözleşmesini avukat desteği ile hazırlamanız fayda sağlayacaktır. Sonrasında Ticaret Odası’na kayıt yaptırmak için sicilden randevu alınması gerekmektedir.

Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması

Limited Şirketi kurmak isteyenlerin tamamlaması gereken bir başka aşama ise Limited Şirket ana sözleşmesinin hazırlanma aşamasıdır. Limited Şirket kurarken gerekli olan bu sözleşmeler mali müşavirler veya avukatlar tarafından hazırlanmalıdır. Limited Şirket ana sözleşmesinde bulunması gereken bilgiler şunlardır;

 • Limited Şirketin ticaret unvanı ve adresi,
 • Limited Şirketin işletme konusu,
 • Sermaye tutarı ve ortakların payları,
 • Şirket müdürlerinin ad, soyad, unvan ve vatandaşlık bilgileri,
 • İlan şekilleri.

Vergi Dairesi Bildirimi

Limited Şirket kuruluşunun tescil işlemleri sona erdikten sonra şirketiniz için çalışmaya başladığınız mali müşavirin vergi dairesi bildirimi yapması gerekmektedir. Bu adımı tamamlamak için istenen belgeler şunlardır;

 • Kira Kontratı,
 • Tescil Yazısı,
 • Sicil Tasdiknamesi,
 • Açılış Bildirimi,
 • Ortakların ikametgâh, kimlik ve noter tasdikli kimlik örnekleri, ile vergi dairesine başvuru yapılmaktadır.

Bu işlem sonrasında vergi dairesi memurları yoklama ve tescil işlemi yapacak ve sonucunda sizlere yoklama fişi verilecektir.

Oda Kayıt ve Belediye İşlemleri

Limited Şirketi kuran gerçek ve tüzel kişilerin faaliyet göstereceği iş kolu sanayi ise firmanız için Sanayi Odasına kaydolmanız gerekmektedir. Sanayi Odası kaydı sırasında firmanızdan istenecek bilgiler şunlardır;

 • Ticaret Odasına Başvuru yaparken verilen başvuru formu,
 • Firma yetkilisinin imza sirküleri,
 • Ticaret sicil gazetesi,
 • Ortakların nüfusu ve ikametgâh belgeleri,
 • Limited Şirketi için hazırlanan ana sözleşmeler, ile sanayi odasına kaydolabilirsiniz. Belediyelere yapılacak olan başvurularda ise şu adımların tamamlanması gerekmektedir;
 • İşyeri açma belgesi ve izin ruhsatının çıkartılması,
 • İşyerinin kontratı,
 • Çevre ve Temizlik vergisinin yatırıldığını gösteren dekont,
 • Ticaret sicil gazetesi ve vergi levhası,
 • Ticaret Odasından verilen kayıt sureti belgeleri ile de belediyelere başvuru yapılmaktadır.