Limanlar Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere Dair Karşılaştırma Tablosu

Limanlar Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklere Dair Karşılaştırma Tablosu

14.04.2023 tarih ve 32163 sayılı Resmi Gazete’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yayımlanan “Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yapılan değişiklikler karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablodaki yer almaktadır.

 

Limanlar Yönetmeliği (Eski Hali) Limanlar Yönetmeliği (Yeni Hali)
(1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü, 479 uncu, 480 inci, 481 inci ve 482 nci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 incimaddesine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü, 478 inci, 482 nci ve 490 ıncı maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
…..h) Gros ton (GT): Geminin, 21/9/1978 tarihli ve 2169 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesi ile 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş belgesinde gösterilen gros tonilatosunu,

ı) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

j) IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodunu,

m) Kıyı tesisi ilgilileri: Kıyı tesislerini İdareden izin almak suretiyle işleten gerçek kişiler veya tüzel kişiler ile kıyı tesislerinin yöneticilerini ve sorumlularını,


ö) Liman başkanlığı: Ülkemizde mevzuat ile kurulmuş her bir liman başkanlığını,

r) Liman idari sahası: Liman başkanlığının görev, yetki ve sorumluluk sahasını,

çç) (Ek:RG-27/2/2013-28572)Boy: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde tanımlanan tam boyu.

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
…..h) Gros ton (GT): Geminin, 21/9/1978 tarihli ve 2169 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 Uluslararası Sözleşmesi ile 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geminin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş belgesinde gösterilen gros tonilatosunu, .

ı) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünü,


j) IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,


m) Kıyı tesisi ilgilileri: Kıyı tesislerini gerekli izinleri almak suretiyle işleten gerçek kişiler veya tüzel kişileri ile kıyı tesislerinin yöneticilerini ve sorumlularını,

ö) Liman başkanlığı: Ülkemizde mevzuat ile kurulmuş her bir bölge liman başkanlığı veya bağlısı liman başkanlığını,

r) Liman idari sahası: Liman başkanlığının Ek-1 ve Ek-2’de belirlenmiş görev, yetki ve sorumluluk sahasını,

çç) (Ek:RG-27/2/2013-28572)Boy: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Geminin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde tanımlanan tam boyu,

 

ff) Bağlı liman başkanlığı: Bölge liman başkanlıklarına bağlanmış liman başkanlıklarını,
gg) Bölge liman başkanlığı: Bakanlık taşra birimi olan bölge liman başkanlıklarını,
ğğ) Tehlikeli yük;
1) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL) 73/78 Ek I, Lahika 1’de yer alan petrol ve petrol ürünlerini,
2) IMDG Kod Bölüm 3’te verilen paketli taşınan madde ve nesneleri,
3) Uluslararası Denizcilik Katı Dökme Yükler Kodu (IMSBC) Lahika 1’de verilen yüklerden Dökme Yük Sevkiyat Adı’nda UN numarası olan dökme yükleri,
4) Dökme Tehlikeli Kimyasal Yük Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kod (IBC) Bölüm 17’de verilen tablonun “hazards (zararlılar)” başlıklı “d” sütununda “S” veya “S/P” ibaresi bulunan sıvı maddeleri, 5) Dökme Halde Sıvılaşmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşa ve Ekipmanları Hakkındaki Uluslararası Kodu (IGC) Bölüm 19’da verilen gaz halindeki maddeleri,

hh) İkmal gemileri: Gemilere yağ, yakıt veya su ikmali yapan gemiler ile kumanya veren gemileri,

ıı) Liman Yönetimi Bilgi Sistemi (LYBS): LTP Sistemi kullanılarak gerçekleştirilen bildirimlerin liman başkanlığınca kontrol edildiği, ordino ve liman çıkış belgesinin düzenlendiği elektronik sistemi,

ii) Liman Tek Pencere (LTP) Sistemi: Limanlarımıza gelen gemilerin yanaşma ve ayrılmalarına ilişkin kamu kurumlarına yapılması gereken bildirimlerin tek noktadan gerçekleştirildiği elektronik sistemi,”

 

Madde 7 – Liman idari sahasını, demirleme sahalarını ve kılavuz kaptan alma-bırakma yerlerini gösteren haritalar ek-2’de yer almaktadır.

 

MADDE 7- (1) Liman idari sahasını, demirleme sahalarını ve kılavuz kaptan alma-bırakma yerlerini gösteren haritalar Ek-2’de yer almaktadır. Bu haritalar ayrıca İdarenin resmi internet sitesinde de yayımlanır.
Genel esaslar

MADDE 8 –(1) Liman idari sahasında seyreden, kıyı tesisinde bulunan veya demirde bekleyen gemi ve deniz aracı ile kıyı tesisi ilgilileri ve diğer ilgililer; bu Yönetmelik ile ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetine yönelik olarak liman başkanlığınca verilen talimatlara uymakla yükümlüdürler.

 

Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Genel esaslar

MADDE 8

(10) Liman idari sahalarında seyir yapan gemi ve deniz araçlarının denize elverişlilikleriyle ilgili konularda sürekliliğin sağlanmasından gemi ve deniz aracı ilgilileri sorumludur.

(11) Bu Yönetmelik kapsamında bağlı liman başkanlıklarınca yürütülen görev ve yetkiler İdarece belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, sınırları belirtilmek kaydıyla bölge liman başkanlıklarınca yürütülebilir.

MADDE 9 – (1) Liman sahasına gelen Türk ve yabancı bayraklı gemiler ile deniz araçları, bildirim yükümlülüğü bakımından aşağıdaki esaslara uyarlar.

a) Uluslararası sefer yapan Türk ve yabancı bayraklı tüm gemi ve deniz aracı ilgilileri ile 150 GT ve üzeri kabotaj seferi yapan gemi ve deniz aracı ilgilileri, İdarece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde liman sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce, liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz aracı ilgilileri ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, bildirim yapmak zorundadır.

 

MADDE 9 – (1) Liman sahasına gelen Türk ve yabancı bayraklı gemiler ile deniz araçları, bildirim yükümlülüğü bakımından aşağıdaki esaslara uyarlar.

a) Uluslararası sefer yapan Türk ve yabancı bayraklı tüm gemi ve deniz aracı ilgilileri ile 150 GT ve üzeri kabotaj seferi yapan gemi ve deniz aracı ilgilileri, İdarece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde liman sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce, liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz aracı ilgilileri ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, bildirim yapmak zorundadır. Bildirimler elektronik ortamda LTP Sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Ancak liman başkanlığı gerekli gördüğü durumlarda fiziki belge de talep edebilir.

Gemi yanaşma ve demirleme kuralları
MADDE 10 – (1) Liman sahasına gelen Türk ve yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları aşağıdaki esaslara uymak zorundadır. 
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

MADDE 10 – (1) Liman sahasına gelen Türk ve yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları aşağıdaki esaslara uymak zorundadır.

j) Liman idari sahasında demirleyen gemiler, İdare tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında demirleme ücreti öder.

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri

MADDE 13 –(1)Kıyı tesislerine ve balık çiftliklerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak 500 GT ve daha büyük tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemi ve deniz araçları, 1000 GT ve daha büyük Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları, 500 GT ve daha büyük yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları ile 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar kılavuz kaptan almak zorundadır. Yabancı bayraklı tüm askeri gemiler, askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve bu tesislerden çıkışlarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Yakıt ikmali amacıyla demirde veya kıyı tesisinde bulunan gemilere aborda olmak için yanaşıp ayrılan veya yapılacak yakıt ikmali için yükünü almak üzere kıyı tesisine yanaşıp ayrılan 1000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri de dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan almak zorunda değildir.

 

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri

MADDE 13 – (1) Kıyı tesislerine ve balık çiftliklerine yanaşacak veya bu tesislerden ayrılacak aşağıdaki gemiler, kılavuz kaptan almak zorundadır:

a) 500 GT ve daha büyük tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz araçları. b) 1000 GT ve daha büyük Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları.
c) 500 GT ve daha büyük yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları.
ç) 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar.

d) Askeri olmayan kıyı tesislerine giriş ve çıkış yapan yabancı bayraklı tüm askeri gemiler.”

“(7) 3000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri ile ana tahrik sisteminin alternatif ve çevre dostu enerji kaynakları ile sağlandığı belgelendirilmiş 5000 GT ve daha küçük yakıt ikmal gemileri, İdare tarafından süresi ve kapsamı belirlenen mesleki eğitimi almış olan bir kaptan tarafından sevk ve idare edilmek kaydıyla, kılavuz etap seyri olan liman sahalarındaki etap seyirleri ile demirleme operasyonları da dâhil olmak üzere, kılavuz kaptan ve römorkör almak zorunda değildir.

(8) Kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları, teşkilatın bulunmadığı yerlerde ilgili kıyı tesisleri veya kendi nam ve hesabına çalışan kılavuz kaptanlar vermiş oldukları hizmetlere yönelik olarak, gemi hareketleri, kılavuz kaptan bilgileri, gemi ve liman tesisi bilgileri, yanaşma/ayrılma manevraları ile etap, palamar, demirleme, yer değiştirme gibi dolaylı hizmetler karşılığı elde edilen ücretler ile bu ücretler karşılığı ödenmesi gereken kamu payı bildirimleri ve benzeri tüm bilgileri eksiksiz ve gecikme olmaksızın LYBS’ye kaydederler.

(9) Kılavuzluk veya römorkörcülük hizmeti verenler 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda kamu payını öderler.

Kılavuz kaptan ve römorkör alınmasına ilişkin esaslar (Değişik başlık:RG-20/10/2015-29508)

MADDE 14 –

(4) Tehlikeli yük taşıyan tankerler ile tam boyu 200 metrenin üzerindeki gemi ve deniz araçları hariç olmak üzere; baş ve kıç itici pervane veya sisteme sahip gemiler, liman sahasına gelişlerinde, gemi ilgililerinin itici pervane veya sistemlerine ilişkin belgeleri ibrazı ve bunların tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı olarak beyan etmesi üzerine, Ek-5’te verilen römorkör sayılarından toplam çekme gücünü %40’tan, sadece baş itici pervane veya sistemi olan gemiler ise toplam çekme gücünü %30’dan fazla azaltmamak ve her iki halde de en az bir römorkör kullanılması kaydıyla, bir eksik römorkör ile yanaşıp ayrılabilirler.

(5) (Değişik:RG-3/8/2016-29790) Yolcu gemilerinin alması gereken römorkörler ile bu römorkörlerin çekme kuvveti ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Gemi ilgililerince baş ve kıç itici pervanelerine veya sistemine ilişkin belgeler ile bu sistemlerin tam kapasite çalıştığına dair beyanın yazılı olarak liman başkanlığına ibraz edilmesi halinde römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz. Böyle bir beyanda bulunulmaması halinde ise aşağıdaki tabloda belirtilen değerde çekme kuvvetine sahip römorkörler hizmet etmek üzere tahsis edilir. Gemi boyu itibarıyla römorköre tabi olan, ancak gros ton değeri itibarı ile kılavuz kaptan kullanma zorunluluğu bulunmayan gemilere römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz.

(7) Çanakkale Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (1) nolu demirleme sahasına ve Kocaeli Liman Başkanlığı idari sahasındaki tüm demirleme sahalarına demirleyecek veya ayrılacak 1000 GT ve üzerindeki Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları ile 500 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları kılavuz kaptan almak zorundadır. Anılan liman idari sahalarındaki diğer demirleme sahalarına demirleyecek ya da ayrılacak gemi ve deniz araçları bu hükümden muaftır.

 

Kılavuz kaptan ve römorkör alınmasına ilişkin esaslar (Değişik başlık:RG-20/10/2015-29508)

MADDE 14 –

(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğğ) bendinin (1) , (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde belirtilen tehlikeli yükleri taşıyan gemiler ile tam boyu 200 metrenin üzerindeki gemi ve deniz araçları hariç olmak üzere; baş ve kıç itici pervane veya sisteme sahip gemiler, liman sahasına gelişlerinde, gemi ilgililerinin itici pervane veya sistemlerine ilişkin belgeleri ibrazı ve bunların tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı olarak veya LTP üzerinden beyan etmesi üzerine, Ek-5’te verilen römorkör sayılarından toplam çekme gücünü %40’tan, sadece baş itici pervane veya sistemi olan gemiler ise toplam çekme gücünü %30’dan fazla azaltmamak ve her iki halde de en az bir römorkör kullanılması kaydıyla, bir eksik römorkör ile yanaşıp ayrılabilirler.

(5) (Değişik:RG-3/8/2016-29790) Yolcu gemilerinin alması gereken römorkörler ile bu römorkörlerin çekme kuvveti ve sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Gemi ilgililerince baş ve kıç itici pervanelerine veya sistemine ilişkin belgeler ile bu sistemlerin tam kapasite çalıştığına dair beyanın yazılı olarak veya LTP üzerinden liman başkanlığına ibraz edilmesi halinde römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz. Böyle bir beyanda bulunulmaması halinde ise aşağıdaki tabloda belirtilen değerde çekme kuvvetine sahip römorkörler hizmet etmek üzere tahsis edilir. Gemi boyu itibarıyla römorköre tabi olan, ancak gros ton değeri itibarı ile kılavuz kaptan kullanma zorunluluğu bulunmayan gemilere römorkör alma zorunluluğu uygulanmaz.

(7) Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (1) nolu demirleme sahasına, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (A) bölgesi demirleme sahasına ve Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sahasındaki tüm demirleme sahalarına demirleyecek veya ayrılacak 1000 GT ve üzerindeki Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları ile 500 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları bu Yönetmelikte yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla kılavuz kaptan almak zorundadır. Anılan liman idari sahalarındaki diğer demirleme sahalarına demirleyecek ya da ayrılacak gemi ve deniz araçları bu hükümden muaftır.

(14) Kıyı tesislerimiz ile diğer ülkelerin kıyı tesisleri arasında düzenli sefer yapmak için İdareden uygunluk yazısı alınmış olan, yüksek manevra kabiliyetine sahip, bağımsız en az iki ana makine ve iki sevk sistemi ve baş iteri bulunan veya baş ve kıç iteri olan tek ana makineli, köprüüstünden manevra kabiliyetine sahip, uzakyol kaptanı ile donatılmış, 20 yaşından küçük ro-ro yolcu ve ro-ro kargo gemilerine, ilgili kıyı tesisine asgari beş yanaşma ve beş ayrılma manevrasını kılavuzluk/römorkörcülük hizmetlerine tabi olarak yapmış kaptan istihdam etmesi kaydıyla, aldığı uygunluk yazısında belirtilen kıyı tesislerinde kılavuz kaptan alma zorunluluğu uygulanmaz.

(15) İdare, geminin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, deniz trafiği, coğrafi ve meteorolojik şartlar ile üstün kamu yararı gibi hususları göz önünde bulundurarak kılavuz kaptan ve/veya römorkör muafiyeti veya istisnası tanıyabilir.

Tehlikeli yüklerle ilgili bildirim yükümlülüğü

MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-27/2/2013-28572) Uluslararası sefer yapan ve tehlikeli yük taşıyan Türk veya yabancı bayraklı tüm gemiler, liman idari sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce, liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, yüklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı formu ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak liman başkanlığına bildirir.

(2) Petrol ve türevleri ile diğer zararlı ve tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler, 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında gerekli bildirimleri liman başkanlığına yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde öngörülen mali sorumluluk yükümlülüklerine sahip olmak zorundadır. Aksi takdirde bu gemilere, anılan Kanunda öngörülen müeyyideler uygulanır.

(3) Liman idari sahasında ve bitişik limanlar arasında tehlikeli yükler; özel kaplar ve ambalajlar içerisinde, vagonlara ve kamyonlara yüklenmiş olarak ve taşıyan ile taşıtan tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla; bu işlere tahsisli ve tehlikeli yük kara taşıtlarının sürücüleri hariç olmak üzere üzerinde yolcu bulunmayan gemi ve deniz araçları ile taşınır. Bu taşıma, liman başkanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre ve liman başkanlığınca uygun görülen saatlerde yapılır.

 

Tehlikeli yüklerle ilgili bildirim yükümlülüğü

MADDE 18 – (1) (Değişik:RG-27/2/2013-28572) Uluslararası sefer yapan ve tehlikeli yük taşıyan Türk veya yabancı bayraklı tüm gemiler, liman idari sahasına girmeden en az yirmi dört saat önce, liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, yüklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı formu ilgilileri vasıtasıyla liman başkanlığına bildirir. Bildirimler elektronik ortamda LTP Sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Ancak, liman başkanlığı gerekli gördüğü durumlarda fiziki belge de talep edebilir.

(2) 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun ve 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında tanımlı yükleri taşıyan gemiler, gerekli bildirimleri liman başkanlığına yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde öngörülen mali sorumluluk yükümlülüklerine sahip olmak zorundadır. Aksi takdirde bu gemilere, anılan Kanunda öngörülen müeyyideler uygulanır.

(3) Liman idari sahasında ve bitişik limanlar arasında bir yük taşıma birimine yüklenmiş olarak IMDG Kod’da tanımlanan paket ve ambalajlarda taşınan IMDG Kod kapsamındaki tehlikeli yükler ve tehlikeli atıklar; taşıyan ile taşıtan tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla araçların sürücüleri hariç bu işlere tahsisli yolcusuz gemi ve deniz araçları ile taşınır. Bu taşıma, İdarece belirlenen usul ve esaslara göre ve ilgili liman başkanlığınca uygun görülen saatlerde yapılır. Adalardaki kıyı tesisleri ile diğer kıyı tesisleri arasında süreklilik arz etmeyecek şekilde taşınacak tehlikeli yükler, herhangi bir emniyetsiz duruma mahal vermemek şartıyla taşıma şekli ve elleçleme hususları ile tehlikeli yükün yapısı, sınıfı ve miktarı göz önüne alınıp 14/11/2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilerek bu tehlikeli yükler hakkında özel izin verilebilir.

Genel kurallar

MADDE 20 – (1) Gemi, deniz aracı ve kıyı tesisi ilgilileri aşağıdaki esaslara uyar.

i) Yakıt, su, kumanya ve benzer diğer ihtiyaçlar ikmali yapan gemi ve deniz araçları demirleme ordinosu almak şartıyla demirleme sahasında demirleme yapabilir. Ancak 8/10/1998 tarihli ve 98/11860 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde belirtilen uğraksız demirleme sahalarına demirleyen gemi ve deniz araçları bu hükümden muaftır.

 

Genel kurallar

MADDE 20 – (1) Gemi, deniz aracı ve kıyı tesisi ilgilileri aşağıdaki esaslara uyar.

i) Yakıt, su, kumanya ve benzer diğer ihtiyaçlar ikmali yapan gemi ve deniz araçları demirleme ordinosu almak şartıyla demirleme sahasında demirleme yapabilir. Ancak 14/8/2019 tarihli ve 1426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliğinde belirtilen uğraksız demirleme sahalarına demirleyen gemi ve deniz araçları bu hükümden muaftır.

m) Türk Bayrağı taşıyan gemiler ile bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanında bulunan kıyı tesislerine gelen veya bu tesislerinden ayrılan gemilerin deniz alacaklarına ilişkin sigortalandırılması ile ilgili yükümlülükler ve denetimlere yönelik usul ve esaslar ilgili mevzuatı ile belirlenir. Bu gemilerin, deniz alacaklarına karşı geçerli bir koruma ve tazmin sigortasına sahip olmaları zorunludur.

Yasak faaliyetler

MADDE 21 –

(5) İdareden gerekli izinleri almamış kıyı tesislerine gemi ve deniz araçları bağlanamaz ve yanaştırılamaz. Ancak İdare acil durumlarda veya kamu yararının gerektirdiği hallerde uygun gördüğü tesisler için geçici düzenlemeler yapabilir.

Yasak faaliyetler

MADDE 21 –

(5) Gerekli izinleri almayan kıyı tesislerine, gemi ve deniz araçları bağlanamaz ve yanaştırılamaz. Ancak acil durumlarda veya kamu yararının gerektirdiği hallerde uygun görülen kıyı tesisleri için geçici düzenlemeler yapılabilir.

 

Liman başkanlığının iznine tabi diğer hususlar

MADDE 22 –

(17) Korunaklı deniz alanlarında toplu tonoz sistemli bağlama düzenekleri veya demirleme ihtiyaçları gibi geçici düzenlemeler, liman başkanlığınca İdareye bildirilir; İdare bu sistemlerin uygunluğu ve işletme usul ve esaslarını belirler.

 

Liman başkanlığının iznine tabi diğer hususlar

MADDE 22 –

(17) Korunaklı deniz alanlarında, deniz turizmi araçları için toplu tonoz sistemli bağlama düzenekleri veya demirleme ihtiyaçları gibi geçici düzenlemeler yapılabilir.

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesinde uyulacak kurallar

MADDE 23 –

(2) Kıyı tesisi işleticileri, yük elleçlenmesi sırasında ve sonrasında her türlü atık ve artık malzemelerin denizde ve rıhtımda birikmemesi, elleçleme sırasında ve sonrasında yapılacak temizlik esnasında denize dökülmemesi ve rıhtım üzerinden yağmur suları ile denize akmaması için gerekli tedbirleri alır ve sahayı temiz ve düzenli bulundurur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kıyı tesisi işletmelerine, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereği idari yaptırım uygulanması amacıyla, ilgili mülki idare amirliğine liman başkanlığınca derhal yazılı bildirimde bulunulur.

Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesinde uyulacak kurallar

MADDE 23 –

(2) Kıyı tesisi işleticileri, yük elleçlenmesi sırasında ve sonrasında her türlü atık ve artık malzemelerin denizde ve rıhtımda birikmemesi, elleçleme sırasında ve sonrasında yapılacak temizlik esnasında denize dökülmemesi ve rıhtım üzerinden yağmur suları ile denize akmaması için gerekli tedbirleri alır ve sahayı temiz ve düzenli bulundurur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek kara kökenli deniz kirliliğine sebebiyet veren işletmeler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması için ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğüne, liman başkanlığınca gerekli bildirim yapılır.

(4) Ülkemiz limanlarına gelen tüm gemiler ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri kapsamında uygun yakıt kullanımına yönelik yakıt değişim operasyon kayıtlarını gemi jurnallerinde düzenli ve doğru olarak tutmak zorundadır. (5) Ülkemiz limanlarına gelen tüm gemiler MARPOL Sözleşmesinin altıncı ekine ve ulusal mevzuat hükümlerine uygun yakıt kullanmak zorundadır.

Deniz olaylarının bildirim yükümlülüğü

MADDE 24 –

(2) Kılavuz kaptanların yükümlülüğü aşağıda belirtilmiştir:

(4) Özellikle dümen, çapa, zincir ya da çelik halat gibi donanımların denize düşürülmesi halinde, gemi personeli donanımların düştüğü yeri derhal işaretler ve liman başkanlığına bildirir. Liman başkanlığının gerek görmesi halinde düşen donanım gemi ve deniz araçları ilgililerince çıkartılır.

 

Deniz olaylarının bildirim yükümlülüğü

MADDE 24 –

(2) Kılavuz kaptanların yükümlülüğü aşağıda belirtilmiştir:

c) Kılavuzluk hizmetine tabi gemilerde; kılavuz kaptanlar hizmet verecekleri gemilerin yükleme hattına uygunluğunu kontrol eder, uygunsuzluğu tespit edilen gemiye kılavuzluk hizmeti verilmez ve liman başkanlığına bildirilir.

(5) Liman başkanlığına; denizde arama kurtarma, kaza/olay, acil durum, yardım talepleri ile çevre kirliliği bildirimlerinin ulaşması durumunda Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezine gecikmeksizin en hızlı şekilde görevli personel/nöbetçi personel ve/veya liman başkanı tarafından bildirim yapılır. Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara uygun olarak düzenlenen yazılı raporların bir örneği, Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezine ulaştırılır.

Usulsüz demirleme, yanaşma ve bağlama

MADDE 25 –(1) Gerekli izin alınmaksızın kıyı tesislerine yanaşan, şamandıralara bağlayan, demirleme sahalarına demirleyen gemi ve deniz aracı ilgilileri liman başkanlığınca uyarılır ve gerekli görüldüğünde uygun olan demirleme sahası veya yanaşma yeri belirtilerek yer değiştirmesi talimatı verilir.

 

Usulsüz demirleme, yanaşma ve bağlama

MADDE 25 –(1) Gerekli izin alınmaksızın kıyı tesislerine yanaşan, şamandıralara bağlayan, demirleme sahalarına demirleyen gemi ve deniz aracı ilgililerine liman başkanlığınca idari yaptırım uygulanır ve gerekli görüldüğünde uygun olan demirleme sahası veya yanaşma yeri belirtilerek yer değiştirmesi talimatı verilir.

Tahmil ve tahliye hizmetleri

MADDE 26 –(1) Kıyı tesislerine bağlanmış veya yanaşmış olanlar ile demirleme sahalarındaki gemi ve deniz araçlarının tahmil ve tahliye hizmetleri, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile ilgili kıyı tesisi işletmesi koordinesinde yerine getirilir. Ancak söz konusu tahmil ve tahliye hizmetleri, gereken durumlarda ülke menfaati ve kamu yararı gözetilmek suretiyle, uygun görülen sahalarda da yapılabilir. Bu gemi ve deniz aracı ilgilileri, gemi ve deniz aracının herhangi bir kıyı tesisine kılavuz kaptan ve/veya römorkör kullanarak yanaştığında tabi olacağı kılavuzluk/römorkörcülük ücretinin ilgili mevzuatta belirlenmiş orandaki kamu payına denk tutarı, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmak zorundadır.

 

Tahmil ve tahliye hizmetleri

MADDE 26 –(1) Kıyı tesislerine bağlanmış veya yanaşmış olanlar ile demirleme sahalarındaki gemi ve deniz araçlarının tahmil ve tahliye hizmetleri, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile ilgili kıyı tesisi işletmesi koordinesinde yerine getirilir. Kendiliğinden batabilen gemiler ve tahmil tahliye işlemlerinde kullanılan ekipmanları gereği kıyı tesislerine yanaşması mümkün olmayan gemilerle yapılanlar hariç olmak üzere, yat, tekne ve benzeri yüzer deniz vasıtalarının tahmil tahliye işlemi kıyı tesislerinde yapılır. Kıyı tesislerine yanaşması mümkün olmayan gemi ve deniz araçları, liman başkanlığının uygun gördüğü sahalarda tahmil tahliye yapabilirler. Bu gemi ve deniz aracı ilgilileri, gemi ve deniz aracının herhangi bir kıyı tesisine kılavuz kaptan ve/veya römorkör kullanarak yanaştığında tabi olacağı kılavuzluk/römorkörcülük ücretinin ilgili mevzuatta belirlenmiş orandaki kamu payına denk tutarı, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmak zorundadır.

 

Tankerler ile yakıt tanklarında sıcak/soğuk işlem yapılacak gemi ve deniz araçlarının bakım ve onarımı

MADDE 33 –(1) Sıcak ve soğuk işlemle bakım veya onarım yapılması amacıyla gazdan arındırma işlemleri yapacak olan gemi ve deniz araçları, 21/12/2004 tarihli ve 25677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği hükümlerine uyarlar.

(2) (Ek:RG-20/10/2015-29508)Liman idari sahalarında gazdan arındırma işlemi için demirleme sahası belirlenmemiş ise, bu işlem tehlikeli madde taşıyan gemiler için belirlenmiş olan demirleme sahalarında yapılır.

 

Gazdan arındırma
MADDE 33- (1) Sıcak ve soğuk işlemle bakım veya onarım yapılması amacıyla gazdan arındırma işlemleri yapacak olan gemi ve deniz araçları, 1/2/2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği hükümlerine uyarlar.(2) Liman idari sahalarında gazdan arındırma işlemi için demirleme sahası belirlenmemiş ise, bu işlem tehlikeli yük taşıyan gemiler için belirlenmiş olan demirleme sahalarında veya liman başkanlığının coğrafik ve meteorolojik şartlara göre uygun göreceği yerlerde yapılır.

 

İdari yaptırımlar

MADDE 39 –

(6) Liman başkanlığı tarafından 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen yetkiye dayanarak 34 üncü maddenin;

a) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 20.000 TL,
b) Yedinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 30.000 TL,
idari para cezası verilir.

(11) (Ek: RG-22/10/2013-28799) İlgili mevzuatta belirtilen can kurtarma, emniyet, güvenlik veya acil durum yardım isteme işaret, sinyal veya yayınlarını yanıltıcı şekilde kullandığı ve bu yanlışlığı uygun şekilde düzeltmediği belirlenen Türk veya yabancı bayraklı gemilere ve liman ilgililerine 5.000 TL’den 50.000 TL’ye; denizde çatışmaya sebep olacak şekilde seyir veya manevra yaptığı veya işaret veya teçhizatı eksik veya uyumsuz olduğu tespit edilen gemilerin ilgililerine 5000 TL’den 50.000 TL’ye kadar idarî para cezası verilir. Aykırılık eğer bir teçhizat eksikliği veya hatasından kaynaklanıyor ise durum düzeltilene kadar gemi seferden men edilir. Ayrıca, yanlış alarm sebebiyle oluşan kamu masrafları, sorumlusundan tahsil edilir. Uğraksız geçiş yapan gemiler için bayrak devletine bildirim yapılır.

(13) (Ek: RG-22/10/2013-28799)Bu Yönetmelik kurallarının ihlali durumunda idarî ve cezaî müeyyide uygulanması, ulusal mevzuat ile uluslararası sözleşmelerde öngörülen diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına engel değildir.

 

 

İdari yaptırımlar

MADDE 39 –

(6) Liman başkanlığı tarafından 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen yetkiye dayanarak 34 üncü maddenin;

a) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 20.000 TL,
b) Yedinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 30.000 TL,
idari para cezası verilir.

(11) (Ek: RG-22/10/2013-28799) İlgili mevzuatta belirtilen can kurtarma, emniyet, güvenlik veya acil durum yardım isteme işaret, sinyal veya yayınlarını yanıltıcı şekilde kullandığı ve bu yanlışlığı uygun şekilde düzeltmediği belirlenen Türk veya yabancı bayraklı gemilere ve liman ilgililerine 5.000 TL’den 50.000 TL’ye; denizde çatışmaya sebep olacak şekilde seyir veya manevra yaptığı tespit edilen gemilerin ilgililerine 5000 TL’den 50.000 TL’ye kadar idarî para cezası verilir. Aykırılık ilgili mevzuatında belirtilen teçhizat eksikliği veya hatasından kaynaklanıyor ise durum düzeltilene kadar gemi seferden men edilir. Ayrıca, yanlış alarm sebebiyle oluşan kamu masrafları, sorumlusundan tahsil edilir. Uğraksız geçiş yapan gemiler için bayrak devletine bildirim yapılır.

(14) 618 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile belirlenen yetkiye dayanarak; bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden gemilere 20.000 TL, beşinci fıkrasına aykırı hareket eden gemilere 80.000 TL, 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket eden gemilere 3.000 TL’den 90.000 TL’ye kadar idarî para cezası verilir.

(15) Tehlike oluşturan gemi ve deniz araçlarının liman başkanının talimatlarına uygun hareket etmemesi durumunda gemi kaptanına 20.000 TL’den 200.000 TL’ye kadar, şirket ilgililerine ise 200.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar idarî para cezası verilir. Bu ihlalin Trafik Ayırım Düzeni, İstanbul Boğazı veya Çanakkale Boğazı içerisinde işlenmesi durumunda ceza iki kat olarak uygulanır.

(16) LYBS veya LTP’ye girilmesi gereken bilgilerin eksik veya zamanında girilmemesi durumunda ilgililere her bir veri girişi için 1.000 TL idarî yaptırım cezası uygulanır.

(17) Tehlikeli yüklerin denizyoluyla taşınması durumunda mevzuat ve uluslararası sözleşme hükümlerinin ihlali halinde uygulanacak idarî para cezaları, Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik hükümleri ile belirlenir.

(18) 8 inci maddenin beşinci fıkrası ile 13 üncü, 14 üncü ve 15 inci maddelerde belirtilen hükümlere uymayan kılavuzluk veya römorkörcülük hizmeti verenlere, özel mevzuatı bulunmaması halinde bu Yönetmelik kapsamında 331.291 TL’den 3.312.913 TL’ye kadar idarî para cezası verilir.

(19) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (j) bendine aykırı hareket edenlere 50.000 TL’den 150.000 TL’ye kadar idarî para cezası verilir.

 

İstanbul Liman Başkanlığına özel hükümler

MADDE 41 –(1) İstanbul Liman Başkanlığı liman idari sahasını ziyaret edecek yabancı ve Türk askerî gemiler, gelişlerini Kuzey Deniz Saha Komutanlığına bildirerek, bu Komutanlıkça liman başkanlığı ile sağlanacak mutabakata göre, Kızkulesi Fenerinden geçen boylamın doğusu ile İnci Burnu ve Moda Burnu arasındaki alana demirleyebilir. Zorunlu hallerde diğer demirleme sahalarına demirleme Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ile liman başkanlığı tarafından ortak bir görüşle yapılır.

(2) Yolcu gemileri izin almak koşuluyla Dolmabahçe’de demirleyebilir.

(3) Aşağıda koordinatları verilen deniz alanlarında balık avlama sezonunda balıkçılık faaliyeti yapılır. Bu faaliyet, gerek görülmesi halinde liman başkanlığı tarafından geçici olarak durdurulur. Belirtilen coğrafi koordinatlar Avrupa Datumu 1950 (ED 50)’ye göredir.

a) 1 nolu balık avlama sahası koordinatları aşağıdaki gibidir: 1) 41o 13 ́ 21,6″ K – 029o 08 ́ 33″ D
2) 41o 13 ́ 54″ K – 029o 10 ́ 15″ D
3) 41o 15 ́ 20″ K – 029o 17 ́ 28″ D

4) 41o 15 ́ 48″ K – 029o 16 ́ 54″ D
5) 41o 14 ́ 06″ K – 029o 10 ́ 00″ D
b) 2 nolu balık avlama sahası koordinatları aşağıdaki gibidir:
1) 41o 13 ́ 48″ K – 029o 07 ́ 30″ D
2) 41o 14 ́ 42″ K – 029o 07 ́ 12″ D
3) 41o 15 ́ 37″ K – 029o 06 ́ 11″ D
4) 41o 15 ́ 40″ K – 029o 05 ́ 53″ D
5) 41o 14 ́ 45″ K – 029o 07 ́ 00″ D

(4) (Değişik:RG-8/4/2017-30032) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler, Anadolu ve Avrupa yakaları arasında, özel kaplar ve ambalajlar içinde, vagonlara ve kamyonlara yüklenmiş olarak, taşıyan ve taşıtan tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak, bu işe ayrılmış ve tehlikeli yük kara taşıtlarının sürücüleri hariç olmak üzere üzerinde yolcu bulunmayan araba vapuru, araba ferisi veya tren vapuru ile taşınabilir. Bu taşıma, liman başkanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre ve liman başkanlığınca uygun görülen saatlerde yapılır.

(5) (Değişik:RG-20/10/2015-29508)İstanbul Boğazından, hava çekimi elli sekiz metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi elli dört metre ile elli sekiz metre arasında olan gemi ve deniz araçları idarece belirlenecek şartları sağlamaları halinde boğaz geçişi yapabilir.

(6) İstanbul Boğazında trafik ayırım şeritleri içinde emniyet ve gümrük denetimleri yapılamaz. Ancak gerekli görülen durumlarda emniyet ve gümrük denetimleri gemiye çıkacak görevlilerce kılavuz kaptan alma yerlerinde, geminin gideceği kıyı tesisine kadar yolda, kıyı tesisinde veya kendilerine ayrılmış demirleme sahalarında yapılır.

(7) Görüş mesafesi, İstanbul Boğazı ve Haliç için 200 metreye Marmara Denizinde 500 metreye düştüğünde liman başkanlığı adına Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından yerel deniz trafiği durdurulur.

 

İstanbul Bölge Liman Başkanlığına özel hükümler

MADDE 41 –(1) İstanbul Bölge Liman Başkanlığı liman idari sahasını ziyaret edecek yabancı ve Türk askerî gemiler, gelişlerini Kuzey Deniz Saha Komutanlığına bildirerek, bu Komutanlıkça liman başkanlığı ile sağlanacak mutabakata göre, Kızkulesi Fenerinden geçen boylamın doğusu ile İnci Burnu ve Moda Burnu arasındaki alana demirleyebilir. Zorunlu hallerde diğer demirleme sahalarına demirleme Kuzey Deniz Saha Komutanlığı ile liman başkanlığı tarafından ortak bir görüşle yapılır.

(2) Yolcu gemileri izin almak koşuluyla Dolmabahçe’de demirleyebilir.

(3) Aşağıda koordinatları verilen deniz alanlarında balık avlama sezonunda balıkçılık faaliyeti yapılır. Bu faaliyet, gerek görülmesi halinde bölge liman başkanlığı tarafından geçici olarak durdurulur. Belirtilen coğrafi koordinatlar Avrupa Datumu 1950 (ED 50)’ye göredir.

a) 1 nolu balık avlama sahası koordinatları aşağıdaki gibidir: 1) 41o 13 ́ 21,6″ K – 029o 08 ́ 33″ D
2) 41o 13 ́ 54″ K – 029o 10 ́ 15″ D
3) 41o 15 ́ 20″ K – 029o 17 ́ 28″ D

4) 41o 15 ́ 48″ K – 029o 16 ́ 54″ D
5) 41o 14 ́ 06″ K – 029o 10 ́ 00″ D
b) 2 nolu balık avlama sahası koordinatları aşağıdaki gibidir:
1) 41o 13 ́ 48″ K – 029o 07 ́ 30″ D
2) 41o 14 ́ 42″ K – 029o 07 ́ 12″ D
3) 41o 15 ́ 37″ K – 029o 06 ́ 11″ D
4) 41o 15 ́ 40″ K – 029o 05 ́ 53″ D
5) 41o 14 ́ 45″ K – 029o 07 ́ 00″ D

(5) (Değişik:RG-20/10/2015-29508)İstanbul Boğazından, hava çekimi elli sekiz metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi elli dört metre ile elli sekiz metre arasında olan gemi ve deniz araçlarının boğazdan geçişlerine ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

(6) İstanbul Boğazında trafik ayırım şeritleri içinde emniyet ve gümrük denetimleri yapılamaz. Ancak gerekli görülen durumlarda emniyet ve gümrük denetimleri gemiye çıkacak görevlilerce kılavuz kaptan alma yerlerinde, geminin gideceği kıyı tesisine kadar yolda, kıyı tesisinde veya kendilerine ayrılmış demirleme sahalarında yapılır.

(7) Görüş mesafesi; İstanbul Boğazı ve Haliç için 200 metreye, Marmara Denizinde 500 metreye düştüğünde bölge liman başkanlığının bilgisi dahilinde bölge liman başkanlığı adına Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından yerel deniz trafiği durdurulur. Talimatlara uymayanlar tespit edilerek bölge liman başkanlığına bildirilir.

 

Kocaeli Liman Başkanlığına özel hükümler

MADDE 42 –(1) Körfez Geçiş Köprüsü altından hava çekimi altmış metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi elli altı metre ile altmış metre arasında olan gemi ve deniz araçları idarece belirlenecek şartları sağlamaları halinde Körfez Geçiş Köprüsü altından geçiş yapabilir.

(2) Görüş mesafesi, İzmit Körfezinde 500 metreye düştüğünde liman başkanlığı adına Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından yerel deniz trafiği durdurulur.

 

Kocaeli Bölge Liman Başkanlığına özel hükümler MADDE 42 –(1) Körfez Geçiş Köprüsü altından hava çekimi altmış metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi elli altı metre ile altmış metre arasında olan gemi ve deniz araçlarının Körfez Geçiş Köprüsü altından geçişlerine ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

(2) Görüş mesafesi İzmit Körfezinde 500 metreye düştüğünde bölge liman başkanlığının bilgisi dahilinde bölge liman başkanlığı adına Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından yerel deniz trafiği durdurulur. Talimatlara uymayanlar tespit edilerek bölge liman başkanlığına bildirilir.

 

Çanakkale Liman Başkanlığına özel hükümler
MADDE 42/A –
(1) 1915 Çanakkale Köprüsü altından hava çekimi yetmiş metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi altmış altı metre ile yetmiş metre arasında olan gemi ve deniz araçları İdarece belirlenecek şartları sağlamaları halinde 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçiş yapabilir. 
Çanakkale Bölge Liman Başkanlığına özel hükümler
MADDE 42/A –
(1) 1915 Çanakkale Köprüsü altından hava çekimi yetmiş metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi altmış altı metre ile yetmiş metre arasında olan gemi ve deniz araçlarının 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçişlerine ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.(2) Görüş mesafesi, ilgili mevzuatı ile belirlenmiş olan kritik bölgelerde 200 metreye diğer bölgelerde ise 500 metreye düştüğünde bölge başkanlığının bilgisi dahilinde bölge liman başkanlığı adına Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından yerel deniz trafiği durdurulur. Talimatlara uymayanlar tespit edilerek bölge liman başkanlığına bildirilir.

 

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Liman başkanlığı idari sınırlarındaki iç sularda gerçekleştirilen iş ve işlemlerEK MADDE 1- (1) Ek-1’de yer alan liman başkanlıkları idari sınırları dahilinde belirtilen iç sulardaki iş ve işlemler, 31/10/2010 tarihli ve 27745 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Sularda Çalışan Gemi ve İç Su Araçları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yerine getirilir.

 

Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2’si, Ek-3’ü, Ek-4’ü ve Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

İlgili Yönetmeliğe erişmek için lütfen tıklayınız.