Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik Hakkında

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik Hakkında

07.12.2022 tarih ve 32036 sayılı Resmi Gazete’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik” isimli yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında iç sular hariç olmak üzere Ülkemiz kıyı alanlarında faaliyet gösteren tersane, tekne imal ve çekek yerlerinde inşa, tadilat ve/veya bakım onarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan ve deniz kirliliğine ve deniz tabanında birikim oluşturarak uzun sürede ekosistem tahribatına sebebiyet veren kirleticilerin çevresel yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

İşbu Yönetmelik, tersane, tekne imal ve çekek yerlerinin yürütmekte olduğu iş ve işlemlerin çevresel açıdan iyileştirilmesi, temiz üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, iş ve işlemlerin deniz çevresine olan etkilerinin izlenmesi, balast sedimanı alım tesislerinin kurulması ve yapılması gereken raporlamaları kapsar. Ancak Yönetmelik, 10/09/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin 5’inci maddesi kapsamı dışında kalan tesisleri kapsamaz. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin 5’inci maddesi kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, mezkûr yönetmeliğin çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmeliğe erişmek için lütfen tıklayınız.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine erişmek için lütfen tıklayınız.