Çek Hesabının Bulunduğu Şubeden Başka Bir Muhatap Bankanın Şubesine İbraz

Çek Hesabının Bulunduğu Şubeden Başka Bir Muhatap Bankanın Şubesine İbraz

Çek kural olarak düzenleyenin çek hesabının bulunduğu muhatap bankanın şubesine ibraz edilir. Bunun dışında çek hesabının bulunduğu şubeden başka bir muhatap banka şubesine ibrazı mümkündür. Ancak geçmişte, muhatap bankanın başka bir şubesine çekin ödeme için ibraz edilip edilemeyeceği tartışma konusu olmuştur. 3167 sayılı mülga Çek Kanunu[1] yürürlüğe girene kadar bu tartışmalar devam etmiştir.

Günümüzde hem 3167 sayılı mülga Çek Kanunu hem de 5941 sayılı Çek Kanunu’nda düzenlendiği üzere, söz konusu tartışmalara açık bir şekilde son verilmiştir[2]. Böylece, hamilin çek hesabının bulunduğu muhatap bankanın şubesinden başka bir şubesine ibrazının mümkün olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu durumda, ödenmek üzere başka şubeye ibraz edilen çekin, karşılığı sorulmak suretiyle ödenmesi gerekir. 3167 sayılı mülga Çek Kanunu’nda “provizyon istenmek” olarak düzenlenen hüküm “karşılığı sorulmak” şeklinde değiştirilmiştir. Her ikisi de aynı anlama gelen bu ifade esasında bir çekin para olarak karşılığının bulunup bulunmadığının sorulmasıdır. Görüldüğü üzere bu düzenleme ile çek ibraz edilen muhatap banka şubesine çek üzerindeki imzanın incelenmesi sorumluluğu da yüklenmiştir. Dolayısıyla, muhatap karşılığı sorulamadığı veya imzanın teyit edilemediğini ileri sürülerek ödemeden kaçınılamaz. Bu doğrultuda, muhatap bankanın başka bir şubesine yapılan ödeme için ibraz geçerli bir ibrazdır.

[1]    03.04.1985 tarih ve 18714 sayılı RG.

[2]    ÇK m. 3(1).