Kamulaştırmada Gerçek Bedelin Tam Olarak Tespitini Engelleyen Kuralın İptali Hakkında

Kamulaştırmada Gerçek Bedelin Tam Olarak Tespitini Engelleyen Kuralın İptali Hakkında

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda taşınmaz malların kamulaştırma usul ve esasları düzenlenmiştir. Mezkûr Kanun’un 11. maddesinde ise kamulaştırma bedelinin tespiti esasları düzenlenmiştir. Kanun’un 11(1)(ı) bendinde, anılan fıkrada belirtilen unsurlara göre tespit edilen arazi bedelinin yarısını geçmemek ve her bir ölçünün etkisi açıklanmak kaydıyla kamulaştırma bedelinin tespitinde etkili olacak diğer objektif unsurların esas alınacağı belirtilmiştir. Kamulaştırmada gerçek karşılığın malike ödenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, arazinin emsallerine göre daha değerli kılan olumlu özelliklerinin önemli ölçüde bedele yansıtılmasını engelleyebilecek şekilde öngörülen oransal sınırlama olağan koşullarda %50’nin üzerinde objektif değer artışı uygulanması gereken taşınmazlar yönünden gerçek bedelin tam olarak tespitini ve malike ödenmesini engelleyeceğinden dolayı kural ölçülülük ilkesine aykırı bulunmuştur. Böylece, Anayasa Mahkemesi’nin 10.04.2019 tarih ve 2018/156 E. 2019/22 K. Sayılı ilamıyla (ı) bendinde yer alan “…arazi bedelinin yarısını geçmemek…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle iptaline karar verilmiştir.