Konkordato Davası Açılmadan Önce Karşılıksız Çıkan Çek Nedeniyle Açılan Ceza Davasında Konkordato Davasının Bekletici Mesele Yapılması

Konkordato Davası Açılmadan Önce Karşılıksız Çıkan Çek Nedeniyle Açılan Ceza Davasında Konkordato Davasının Bekletici Mesele Yapılması

Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri tarafından hükmedilen kararlarda, İcra Ceza Mahkemelerince tıpkı konkordato süreci içerisine denk gelen karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçu gibi konkordato öncesinde işlenmiş olan suçlar için de “bekletici sorun” kararı verilip verilemeyeceği uyuşmazlık konusu olmuştur. Yargıtayca, konkordato davası süreci başlamadan önce karşılıksız çıkan bir çek nedeniyle tüzel kişi sorumlusu sanık hakkında açılan ceza davasının, konkordato davası açılması beklenmeden bitirilmesinin önünde yasal bir engel, diğer bir anlatımla İcra Ceza Mahkemesinin bekletici sorun kararı vermesini zorunlu kılan bir hüküm bulunmadığı değerlendirilmesi yapılmıştır.

Bu doğrultuda, Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin 15.06.2020 tarih ve 2020/2053 E. 2020/6650 K. sayılı Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri arasındaki karar uyuşmazlığının giderilmesine dair ilamında; çek hesabı sahibi tüzel kişi hakkında, henüz Ticaret Mahkemesinde açılmış bir konkordato davası (konkordato yargılama süreci) yokken tüzel kişi adına keşide edilmiş çek üzerinde “karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçunun işlenmesi halinde; suçun işlenmesinden sonra açılacak konkordato davasının, İcra Ceza Mahkemesinde açılan ve görülmeye devam edilen ceza davasında “bekletici sorun” yapılması için maddi veya hukuki bir sebep bulunmadığı değerlendirilmiş ve açılan ceza yargılamasına devamla şartları bulunması halinde mahkumiyet hükmü verilmesi yönünde hüküm kurulmuştur (Bkz. 08.07.2020 tarih ve 31179 sayılı Resmi Gazete).