Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu

Konkordato Halinde İşçi Alacaklarının Durumu

Konkordato mühleti içinde borçlu aleyhine, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz. İcra İflas Kanunu’nun 294. Maddesinde düzenlenen alacaklılar bakımından doğan sonuçlar, mahkeme tarafından konkordato mühletinin verildiği anda kendiliğinden ortaya çıkar.

Bununla birlikte, İcra İflas Kanunu’nun 294. Maddesinin 2. Fıkrasında “İİK’nın 206. maddesinin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.” hükmü düzenlenmektedir. Böylece, atıf yapılan ilgili kanun maddesinde göre, ilgili alacaklar için mühlet içinde olsa da icra takibi başlatılabilmesine ve başlamış takiplere devam edebilmesine imkân sağlanmıştır. Burada yer alan birinci sırada sayılan alacaklar ise işçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dâhil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatlarıdır.

Görüldüğü üzere, konkordato öncesi doğan işçi alacakları İcra İflas Kanunu’nun 206. maddesi uyarınca imtiyazlı alacaklardır. İşçiler ücret, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları için icra takibi yapabilir veya yapılmış icra takiplerine devam edebilirler. Ancak, söz konusu işçi alacaklarının konkordatoya yazdırılmış olması gerekir.

BURUCUOĞLU Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize konkordato ve konkordatoya ilişkin talepleriniz konusunda hukuki destek sağlamaktayız.  Konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hukuki danışma için info@burucuoglu.com adresinden irtibata geçebilirsiniz.